Tirthankar – 1 Adinath Bhagwan

Heaven Sarvarthasiddha Birthplace Vinittanagari
Diksha Place Purimatala Father's Name Nabhiraja
Mother's Name Marudeva Complexion Golden
Symbol bull Height 500 dhanusha(poles)
Age 8,400,000 purva(great years) Tree Diksha or Vat Vriksh Vata (banyan)
Attendant spirits/ Yaksha Gomukha Yakshini Chakresvari
First Arya Pundarika First Aryika Brahmi